Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Stav ochrany životního prostředí

Jedním ze základních cílů společnosti je snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Snížení emisního zatížení v průběhu minulého desetiletí se daří udržet i v současné době.

Na úseku vodního hospodářství jsou v trvalém provozu 2 koncové čistírny odpadních vod, které výrazně přispívají ke zlepšení čistoty vod v řece Olši.

V oblasti nakládání s odpady je rozhodující likvidace popelovin do vytěžených prostorů dolů.

Přehled výskytu popelovin (t/rok)

1996 2013 2014 2015 2016 2017
Spálené uhlí 431 600 302 663 299 829 306 019 286 690 289 114
Popeloviny celkem 157 704 78 042 79 595 91 773 68 915 71 155

Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

1996 2013 2014 2015 2016 2017
Tuhé 739 50 50 43 25 23
SO2 5 263 1 322 1 450 1 147 679 781
NOX 1 323 717 792 669 369 497
CO 1 082 207 224 245 247 172
Výroba páry (TJ) 11 737 11 444 11 614 11 188 10 725 10 968
Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

Vypouštění vod a znečišťování vodních toků

1996 2013 2014 2015 2016 2017
Množství (tis.m3/rok) 7 734 4 619 3 992 4 154 4 350 4 171
Nerozpustné látky (t/r) 221 45 28 34 35 32
Ropné látky (t/rok) 5,4 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7
Vypouštění vod a znečišťování vodních toků