Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Politika kvality, EMS a BOZP ENERGETIKY TŘINEC, a.s.

dle ISO 9001 a ISO 14001 a programu "Bezpečný podnik"

Společnost ENERGETIKA TŘINEC, a.s. se zavazuje, že při své podnikatelské činnosti a prostřednictvím svých produktů a služeb, v souvislosti s realizací systémů kvality, EMS a ochrany zdraví při práci, že poskytne dostatečné zdroje a učiní nezbytné kroky pro dosažení níže uvedených priorit:

A. Partnerství

 • Naše dodavatele a zákazníky považujeme za partnery v úsilí o dosažení požadované kvality našich výrobků a služeb. Usilujeme o plnění současných a budoucích požadavků našich zákazníků s cílem zvyšovat jejich spokojenost.
 • Oboustranné výhodné obchodní vztahy udržujeme a rozvíjíme na základě serióznosti, vzájemné důvěry a otevřené komunikace.
 • Naší snahou je dodržovat bezpečnostní program prevence závažných havárií, zabránit poškození zdraví zaměstanců partnerských firem a nadále podporovat komunikaci uvnitř společnosti, taktéž komunikaci se správními úřady a veřejností.

B. Technologie

 • Produkujeme média a poskytujeme služby, které splňují požadavky na kvalitu, ceny, termíny dodání, a současně se snažíme o minimalizaci dopadu naší produkce na životní prostředí.
 • Prověřujeme a vyhodnocujeme svůj integrovaný systém managementu. K tomuto účelu stanovujeme měřitelné cíle, kompetence a zdroje. Důsledně realizujeme, udržujeme a zlepšujeme systém dle požadavků normy ISO 9001 a ISO 14001 v celé naší společnosti.
 • Usilujeme o efektivní využívání energií a materiálů, vyhodnocujeme spotřebu energetických médií a snažíme se zvyšovat efektivitu naší výroby.
 • Snažíme se zamezovat vzniku odpadů a zvyšovat podíl jejich využití.
 • Usilujeme o to, aby byly preventivně snižovány celkové negatívní dopady výroby na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek.

C. Lidé

 • Dbáme na dodržování zákonných a dalších ustanovení v oblasti BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je organickou součástí veškerých aktivit společnosti a má nejvyšší prioritu.
 • Vytváříme pracovní podmínky, které splňují požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci a umožňují zaměstnancům podávat očekávaný výkon a posilují vědomí odpovědnosti za odvedenou práci.
 • Rozšiřujeme kvalifikaci zaměstnanců s ohledem na budoucí potřeby společnosti a v souladu s měnící se legislativou.
 • Dbáme na to, abychom při kontaktu s veřejností, orgány místních správ, státních institucí a se zákazníky a dodavateli bezchybně obstáli ve všech směrech.
 • Zvyšujeme úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí.
 • Zvyšujeme úroveň prevence závažných havárií na všech stupních řízení.
 • Zvyšujeme znalosti zaměstnanců o kvalitě, přístup k životnímu prostředí a BOZP.

D. Řízení

 • Vedeme a motivujeme lidi k neustálému zlepšování a uvědomujeme si, že spokojenost zaměstnanců vede ke zvyšování spokojenosti zákazníků.
 • Při plnění jednotlivých úkolů stanovujeme konkrétní odpovědnosti zaměstnanců na všech úrovních vedení, zejména pak u vedoucích zaměstnanců společnosti.
 • Systémovým přístupem k řízení v souladu se strategií společnosti plníme závazné a další relevantní povinnosti v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, prevence závažných havárií a ochrany informačních systémů.
 • Ve všech činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, které ve spojení s řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování systému řízení včetně managementu kvality, životního prostředí, ochrany zdraví při práci a prevence vzniku závažných havárií.
podpis Ing.Petr Matuszek

Ing. Petr Matuszek

ředitel společnosti