Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Provozy a odborné řídicí útvary

Firmu Energetika Třinec, a.s. tvoří tyto útvary:

 • Provoz tepelné energetiky
 • Provoz tepláren
 • Řídicí odborné útvary

Provoz tepelná energetika tvoří střediska:

 • vodní a vzduchové
 • plynové
 • tepelné

Vodní a vzduchové hospodářství

Středisko vodní hospodářství provozuje čtyři vodárny, které dodávají provozní vodu pro technologické potřeby TŽ. Voda je odebírána ze dvou nezávislých zdrojů, a to z toku řeky Olše a přiváděčem z Těrlické přehrady. Středisko zajišťuje pro celý areál TŽ rovněž dodávku pitné a koupelenské vody. Pitná voda je nakupována od SmVaK, koupelenská voda je upravována v TŽ. Středisko vodní hospodářství provozuje kanalizační řády odpadních a splaškových vod.

Výpustní objekty odpadních vod do toku řeky Olše jsou vybaveny záchytnými jímkami, z kterých jsou odpadní vody přečerpávány do koncové čistírny odpadních vod.

Středisko vzduchového hospodářství zajišťuje výrobu a dodávku stlačeného vzduchu pro TŽ v průměrném množství 50 000 m3n/h.

Plynové hospodářství

Středisko plynové hospodářství zajišťuje distribuci, úpravu a skladování topných plynů vyráběných na agregátech TŽ, tj. vysokopecního, koksárenského a konvertorového plynu.

Zároveň zajišťuje nákup a distribuci zemního plynu. Směsné stanice topných plynů zabezpečují míchání hutních topných plynů pro zásobování TŽ, především válcoven. Řízení plynové sítě zabezpečuje plynový dispečink ET.

Úsek rozmrazovny zajišťuje v zimním období rozmrazování uhlí pro teplárnu E3, koksovnu a aglomeraci TŽ.

Středisko také provozuje ústřední sklad topných olejů, který má kapacitu 34 000 m3 a je vybaven čističkou odpadních vod.

Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství zabezpečuje dodávky tepla v horké vodě pro celý areál TŽ i město Třinec a okolí v ročním objemu cca 1 600 TJ. Teplo se vyrábí na teplárnách E2, E3 a dvou spalinových kotlech. Tento úsek provozuje více než 480 výměníkových a 160 regulačních stanic tepla, jejichž prostřednictvím je zabezpečena komplexní dodávka tepla od výrobce až po konečného odběratele.

Provoz teplárny tvoří střediska:

 • teplárna E2
 • teplárna E3
 • elektrorozvod
 • chemická úpravna vody

Teplárna E2

Středisko teplárna E2 vyrábí vysokotlakou páru na čtyřech kotlích (K1 - K4) o výkonech 1x 80 t/h, 1x 62 t/h a 2x 64 t/h. Celkový instalovaný tepelný výkon je 235,75 MWt, palivem jsou hutní plyny (vysokopecní, koksárenský a konvertorový) a zemní plyn.

Elektrická energie je vyráběna na dvou turbogenerátorech (TG2 a TG3) o celkovém instalovaném výkonu 39,5 MWe.

Toto středisko zajišťuje distribuci technologické středotlaké páry v areálu TŽ. Stlačený vzduch pro potřeby výroby kyslíku ve firmě LINDE Gas, respektive do sítě TŽ je dodáván třemi parními turbokompresory (TK1 - TK3) o výkonu 3 x 30 000 m3n/h. Stroje jsou vybaveny parními odběry pro výrobu horké vody.

Na teplárně je instalována výměníková stanice pro výrobu horké vody k vytápění o výkonu 58 MWt.

Teplárna E3

Na středisku teplárna E3 jsou pro výrobu vysokotlaké páry instalovány dva fluidní kotle (K11, K12) o parním výkonu 2 x 160 t/h a jeden granulační kotel (K14) o výkonu 125 t/h. Celkový instalovaný tepelný výkon je 347 MWt. Palivem je černé a hnědé uhlí a přebytky hutních plynů. Elektrická energie je vyráběna na čtyřech turbogenerátorech (TG11, TG12, TG14, TG15) o celkovém instalovaném výkonu 62 MWe. Dodávka dmýchaného vzduchu pro vysoké pece je zabezpečována třemi parními turbodmychadly (TD11 - TD13). Na teplárně je instalována výměníková stanice pro výrobu horké vody k vytápění o instalovaném výkonu 115 MWt.

Zařízení na výrobu páry je provozováno v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a zákonem stanovené limity jsou značně podkračovány.

Elektrorozvod

Středisko elektrorozvodu zajišťuje distribuci elektrické energie odběratelům. Nákup elektřiny je realizován přes 3 vysokonapěťové rozvodny (T2, T3, T4) s celkovým přenosovým výkonem 303 MVA.

Chemická úpravna vody

Středisko chemické úpravny vody zabezpečuje zásobování tepláren a TŽ upravenou napájecí a chladicí vodou s celkovou výrobní kapacitou 240 t/h demineralizované vody.

Řídicí odborné útvary jsou dle svého převažujícího zaměření členěné na útvary:

 • finanční a obchodní úsek
 • technický úsek
 • odbor strategie

Finanční a obchodní úsek

zajišťuje bilancování paliv a energií ET a TŽ, realizuje ekonomické řízení (finanční plány, účetnictví, rozbory, palivoenergetická strategie) a obchodní činnost společnosti.

Technický úsek

je zaměřen na perspektivní rozvoj, technické služby, přípravu, koordinaci a realizaci oprav, rekonstrukcí a modernizací, investiční výstavbu. Provozuje technologickou informační síť včetně péče a modernizace sítě LAN PC.

Strategie

zabezpečuje strategii společnosti, tvorbu systémů řízení na úseku ochrany životního prostředí, koordinuje činnost na úseku prevence závažných havárií.