Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Energetika Třinec v datech

1839založení Třineckých železáren a vznik pracoviště energetika
Éra Třinecké komory 1839 - 1905
1885ukončena výstavba stejnosměrné elektrárny
1886zahájení vytápěná ústřední kotelny vysokopecním plynem
Období Báňské a hutní společnosti 1906 - 1945
1906zprovoznění prvního elektrického vratného pohonu v Evropě
1915výstavba pevného jezu na řece Olši
1923zprovoznění vysokopecního plynojemu o objemu 30 000 m3
Poválečné období 1945 - 1989
1946zřízení Energetického oddělení v TŽ
1948zahájení výstavby elektrárny E2
1952uvedení do provozu vodárny 1
1954zřízen útvar E - hlavního energetika TŽ
1954uvedení do provozu čerpací stanice vodárny 2
1963uvedení do provozu kyslíkárny
1963zprovoznění přivaděče vody z Těrlické přehrady
1964dokončena výstavba ústředního skladu topných olejů
1965výstavba teplárny E3 (kotle K11, K12, turbogenerátory TG11, TG12)
1965vznik samostatné oblasti 7 – Energetika v TŽ
1965zahájen zkušební provoz rozmrazovny uhlí E3
1973zahájení provozu vodárny 3 – válcovna D
1983rozšíření kyslikárny v souvislosti s výstavbou konvertorové ocelárny
1984uvedení do provozu zapouzdřené rozvodny T4 - 100kV
1988zahájeno jímání a využití konvertorového plynu
1989zprovoznění čistírny odpadních vod válcovny C, D
Novodobé období 1989 - 2023
1990náběh spalinových kotlů ocelárny 3
1992zahájení provozu VP plynojemu o objemu 100 000 m3 včetně nového dispečinku energetiky
1993zprovoznění vodárny 4 - recirkulace vod válcoven A,B
1993transformace ENERGETIKY TŘINEC na akciovou společnost (9.11.1993)
1994uvedení do trvalého provozu zkapalňovače kyslíku a čističky argonu
1995uvedení fluidního kotle K11 do provozu
1995nový kompresor pro stlačování kyslíku TKK4
1995výstavba protitlakého parního turbogenerátoru TG15
1995realizace horkovodu na Frýdecké ulici
1996GO s MoRe rozvodny T2
1996ukončena výstavba rozvodů užitkové vody po areálu TŽ
1996realizace havarijních jímek na výtocích odpadních vod
1996uvedení fluidního kotle K12 do provozu
1997GO s MoRe chemické úpravny vod
1997GO s MoRe vodárny 3
1998modernizace kotle K14
1998ukončení plavení struskopopílkové směsi na složiště v Dolní Lištné
1999GO s MoRe rozvodny 6 kV pro vysoké pece (VP6)
1999nasazení automatických systémů řízení na turbodmychadla
1999zprovoznění 1. etapy KČOV
2000transformace provozu opravy a údržba na samostatné právní subjekty
2000prodej zařízení střediska kyslíkárna firmě Linde Technoplyn
2000vodárna 3 – modernizace čerpací stanice, rozvodny 6 kV, výměna transformátoru
2000výstavba linky 110 kV z Třince do Polska
2001plynofikace fluidního kotle K12 – vysokopecní plyn
2001instalace dvou elektrokompresorů na vodárně 1
2001přívod energetických médií pro průmyslovou zónu
2002elektro-hydraulická regulace TG12 a TG14
2002GO s MoRe vodárny 1 – dvě nová čerpadla
2003GO s MoRe napájení kontijemné tratě
2004realizace elektronapájení pánvové pece v TŽ
2005výstavba turbogenerátoru NTG2 na teplárně E2
2005rekonstrukce s modernizací turbodmychadla TD13 na teplárně E3
2005spalinový kotel za ohřívací pecí kontidrátové tratě
2006zahájení spalování hnědého uhlí na teplárně E3
2006rekonstrukce hořákových souprav na kotli K3
2007výstavba redukční a zchlazovací stanice pro vakuovací stanici č.2 na KKO
2007modernizace s rekonstrukcí chladicí věže vodárny 3
2007výstavba kompresorové stanice – zdroj stlačeného vzduchu pro KJT
2008výstavba nové stáčecí rampy na ústředním skladu topných olejů
2008rekonstrukce s modernizací hořáků kotle K4
2008GO s MoRe rozvodny R-Sever 2
2009modernizace kompresoru a regulace turbíny TK2
2010výstavba nového kotle NK1
2010instalace VT dílu turbogenerátoru NTG2 na teplárně E2
2010písková filtrace u vodárny 1
2011GO s MoRe redukční stanice RS8 na E3
2011kontinuální čištění kondenzátorů turbodmychadel TD11, TD13 a turbokompresoru TK1
2012obnova procesní úrovně ASŘ na kotli K11
2012přívod energií pro Obchodní centrum Frýdecká - 3. etapa
2013zahájení výstavby nového kotle NK14
2013rekonstrukce plynočistírny vysokých pecí včetně výstavby nové chladicí věže
2014modernizace vodárny 3
2015uvedení do provozu fluidního kotle NK14 s možností spoluspalování biomasy
2016instalace protihlukových opatření na teplárně E3
2018výstavba nového kalolisu včetně dávkování chemikálií na dorrech
2019modernizace zapouzdřené rozvodny T4 110 kV
2019výstavba elektrokompresoru na vodárně 3
2020realizace opatření pro snížení emisí NOx a SO2 na kotlích teplárny E3
2020obnova kompresorů na vodárně 1
2021realizace přívodů energetických médií pro loupací linku TŽ
2022instalace fotovoltaické elektrárny na budově Enezy
2023modernizace lanového mostu konvertorového plynu