Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Stav ochrany životního prostředí

Jedním ze základních cílů společnosti je snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Snížení emisního zatížení v průběhu minulého desetiletí se daří udržet i v současné době.

Na úseku vodního hospodářství jsou v trvalém provozu 2 koncové čistírny odpadních vod, které výrazně přispívají ke zlepšení čistoty vod v řece Olši.

V oblasti nakládání s odpady je rozhodující likvidace popelovin do vytěžených prostorů dolů.

Přehled výskytu popelovin (t/rok)

1996 2012 2013 2014 2015 2016
Spálené uhlí 431 600 307 037 302 663 299 829 306 019 286 690
Popeloviny celkem 157 704 84 155 78 042 79 595 91 773 68 915

Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

1996 2012 2013 2014 2015 2016
Tuhé 739 40 50 50 43 25
SO2 5 263 1 317 1 322 1 450 1 147 679
NOX 1 323 711 717 792 669 369
CO 1 082 206 207 224 245 247
Výroba páry (TJ) 11 737 11 135 11 444 11 614 11 188 10 725
Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

Vypouštění vod a znečišťování vodních toků

1996 2012 2013 2014 2015 2016
Množství (tis.m3/rok) 7 734 4 371 4 619 3 992 4 154 4 350
Nerozpustné látky (t/r) 221 42 45 28 34 35
Ropné látky (t/rok) 5,4 0,8 0,7 0,6 0,8 0,6
Vypouštění vod a znečišťování vodních toků